Najczęstsze pytania rodziców

Plik do pobrania w pdf

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 

 Kogo można zgłosić do poradni?
Dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Czy rodzic może wybrać sobie poradnię psychologiczno-pedagogiczną?
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z dnia 1.02.2013 r. wszystkie poradnie mają określony teren działania. PPP w Żywcu udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 Kto może złożyć wniosek na badania/ konsultacje/ do zespołu orzekającego?
Rodzic dziecka/ucznia.
Prawny opiekun/rodzic zastępczy.
Pełnoletni uczeń we własnym imieniu.

Czy dziecko może zostać zgłoszone na badania do poradni przez szkołę/ nauczyciela?
Nie, szkoła nie może zgłosić dziecka na badanie, może jedynie skierować rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia do naszej placówki. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń formalnie zgłaszają ucznia do poradni i podpisują zgodę na udział w badaniu.

Jak zgłosić dziecko na badanie lub na konsultację z pedagogiem/ psychologiem/ logopedą/ doradcą zawodowym w poradni?
Osobiście złożyć wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie poradni.
Przesłać wniosek o przyjęcie dziecka pocztą elektroniczną na adres: pppzywiec@interia.pl
Telefonicznie pod nr 338613309 lub 338613314

 Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/ badanie?
To zależy od możliwości organizacyjnych poradni, a także od momentu roku szkolnego, w którym dziecko zostaje zgłoszone. Najwięcej zgłoszeń jest na początku i na końcu roku szkolnego a także na przełomie semestrów. Zazwyczaj jest to okres między 4 tygodniami, a trzema miesiącami. O kolejności przyjęć decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz opisany powód zgłoszenia.

Czy na badanie lub konsultację z logopedą/ psychologiem/ pedagogiem/ psychoterapeutą potrzebne jest skierowanie od lekarza?
Nie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie jest placówką medyczną i dlatego nie obowiązują tu skierowania od lekarza.

 Czy korzystanie z pomocy poradni jest płatne?
Wszelaka pomoc udzielana w poradni jest bezpłatna.

Kto przeprowadza badanie? Psycholog czy pedagog?
W zależności od problemu, z którym zgłaszają się rodzice, zespół weryfikujący wnioski wskazuje na potrzebę badania przez odpowiednich specjalistów.

Czy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmują lekarze?
Poradnia jest placówką oświatową, w której pomocy udzielają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci. Nie jest możliwe przeprowadzenie diagnozy medycznej. Lekarz jest konsultantem i członkiem Zespołu Orzekającego.

Czy rodzic może uczestniczyć w badaniu?
Z uwagi na prawidłowy przebieg badania zaleca się, aby rodzic nie uczestniczył w badaniu, aby nie dochodziło do dodatkowego rozpraszania dziecka. Podczas badań małym dzieciom zawsze towarzyszy rodzic.

Czy dane mojego dziecka są chronione?
Tak, poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych.

Jakie dokumenty wydaje Poradnia?
Po zakończeniu diagnozy na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia może zostać wydana: Informacja o wynikach diagnozy. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia – głównie dla potrzeb dalszej diagnostyki lekarskiej lub celem przedłożenia komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 • Opinia dotycząca wychowania i edukacji, między innymi:
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce, w tym objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci w wieku 7-9 lat);
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą;
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (sytuacja ta dotyczy ucznia
  z głęboką dysleksją rozwojową, a także niepełnosprawnych słabosłyszących, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera);
 • pierwszeństwa w przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej ucznia
  z problemami zdrowotnymi;
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie osób, które nie ukończyły 15 lat w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu;
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych (wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową).
 • Orzeczenie:
 • o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 W jaki sposób uzyskuje się dokument wydawany w poradni?
Po zakończonym procesie diagnostycznym można złożyć wniosek o wydanie opinii/ orzeczenia/ informacji (na formularzu otrzymanym od prowadzącego dziecko pracownika pedagogicznego).

 Kto może złożyć wniosek o wydanie dokumentu po zakończonej diagnozie w poradni?
Wniosek o wydanie opinii/ orzeczenia/ informacji może złożyć wyłącznie rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.

 Jak należy przygotować dziecko do wizyty w poradni?
Przede wszystkim nie należy „straszyć” dziecka wizytą w poradni, ale wskazać korzyści wypływające z wizyty. Bardzo ważną rzeczą jest, by dziecko w dniu wizyty było zdrowe, bez gorączki, kataru, kaszlu, itp. Od ogólnego samopoczucia dziecka zależy wynik testów przeprowadzanych tego dnia.Dziecko powinno zjeść śniadanie lub inny lekki posiłek. Głód może powodować trudności z koncentracją uwagi i wydolnością intelektualną. Warto dziecku zostawić drugie śniadanie i coś do picia. Jeśli dziecko przyjmuje stałe leki, powinno je zażyć tak jak co dzień. Koniecznym jest również, aby dziecko w dniu badania było wyspane i wypoczęte, gdyż badanie może powodować zmęczenie psychofizyczne. Jeśli dziecko korzysta z okularów, koniecznie musi je mieć w trakcie badania. Analogicznie – aparaty słuchowe. Dzieci, które są diagnozowane z powodu trudności w uczeniu się na badanie powinny przynieść bieżące zeszyty, ćwiczenia, karty pracy i in., a także materiały z możliwie wczesnych lat pracy dziecka. Jeśli dziecko choruje przewlekle, wskazane jest przedstawienie historii choroby przed badaniem.

Dlaczego nie należy przyprowadzać do poradni dzieci/ uczniów, którzy są przeziębieni?
Katar, kaszel, podwyższona temperatura, przyjmowane antybiotyki itp. są ewidentnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania, ponieważ mogą znacząco rzutować na uzyskiwane wyniki, obniżając wydolność umysłową dziecka w danym dniu. Ponadto wizyta w poradni może wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia badanego, stanowi też zagrożenie zainfekowania dla innych osób przebywających w poradni.

Czy psycholog lub pedagog może skontaktować się ze szkołą?
Podpisując zgodę na badanie, możecie Państwo wyrazić zgodę na kontakt z pracownikami szkoły. Pracownicy poradni kontaktują się ze szkolnymi specjalistami, wychowawcą lub innymi nauczycielami tylko gdy rodzic/ opiekun prawny/ pełnoletni uczeń wyrazi na to zgodę.

Różnice między opinią a orzeczeniem:
Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni wraz z uzasadnieniem w sprawie zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, a także pełnoletniego ucznia. Orzeczenie to dokument w sprawie ucznia z decyzją administracyjną pierwszej instancji, który wydaje Zespół Orzekający działający w Poradni. Rodzice mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, kiedy rozmawia się o ich dziecku. Wykonanie decyzji wynikającejz orzeczenia jest dla szkoły obligatoryjne. Oznacza to, że szkoła jest zobowiązana do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, są one bezdyskusyjne. Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ustawa o Systemie Oświaty bardzo wyraźnie wskazują na zadania szkoły dot. respektowania wskazań w opiniach oraz zaleceń w orzeczeniach. Warto pamiętać, że placówka ma obowiązek dokumentowania przebiegu organizacji udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z dokumentacją z badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli i specjalistów.

 Jak długo ważna jest opinia wydana przez PPP?
Żaden przepis nie mówi o tym, jak długo ważna jest opinia wydana przez poradnię. Najczęstszym wskazaniem do ponownej diagnozy i wydania nowej opinii jest przejście dziecka/ ucznia na kolejny etap edukacyjny i sformułowanie bardziej aktualnych z uwagi na datę ostatniego badania lub wiek dziecka/ ucznia zaleceń. Jednakże tylko wówczas, gdy jest do tego wskazanie, czyli utrzymują się trudności, konieczna jest kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zmiana jej formy. Istotnym wskazaniem do ponownego wydania opinii jest zmiana diagnozy, uzupełnienie jej o dane pochodzące od różnorodnych specjalistów, ale także kontrola efektów dotychczas stosowanej pomocy. Wyjątkami jest opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, którą wydaje się na okres roku szkolnego.

 Jaki wniosek należy złożyć, aby uzyskać opinię w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego?
W takim przypadku należy złożyć ogólny wniosek o badanie, jako powód zgłoszenia podając: odroczenie obowiązku szkolnego.

 W jakim wieku uczeń może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksji)?
Opinię o dysleksji uczeń najwcześniej może uzyskać w IV klasie szkoły podstawowej.

 Jak długo ważna jest opinia o specyficznych trudnościach w nauce?
Opinia o specyficznych trudnościach w nauce jest ważna przez cały okres edukacji dziecka. 

 Na czym polega zindywidualizowana ścieżka kształcenia?
Jest regulowana rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.Przewidziana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem klasowymi wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 Kto może odebrać opinię?
Opinię może odebrać rodzic, prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń lub osoba, która posiada pisemne upoważnienie od rodzica/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia.

 Jak szybko można otrzymać opinię dla dziecka?
Opinię dotyczącą swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnostycznego. Może on trwać nawet do kilku miesięcy, zależy to od problemu, z jakim zgłaszają się rodzice lub pełnoletni uczeń. W naszej pracy kierujemy się dobrem dziecka i w koniecznych sytuacjach proces diagnozy może trwać dłużej.

Co daje opinia?
Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć, skąd biorą się problemy dziecka, i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

 Czy opinia zostaje z dzieckiem na całe życie?
Nie. Szkoła ma prawny obowiązek zachować poufność w tej sprawie. Szkoła może nie wiedzieć, że taka opinia została wydana, bo to rodzic decyduje, czy zanieść ten dokument do szkoły. Jeśli rodzic stwierdza, że nie będzie ze szkołą współpracował, opinię zostawia dla siebie. A jeśli stwierdza, że potrzebuje pomocy szkoły, wówczas o problemach dziecka mogą wiedzieć wyłącznie nauczyciel i dyrekcja, bez zgody rodzica informacja ta nie powinna być rozpowszechniana.

Czy szkoła ma obowiązek respektować opinię poradni?
Szkoła ma obowiązek respektowania zaleceń z opinii, co wynika z przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Mówią one, że wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego m.in. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie tej opinii. Szkoła zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy organizacji pomocy udzielanej uczniowi ma obowiązek uwzględniać zalecenia zawarte w opinii, zarówno w kontekście form pomocy, jak i metod pracy z dzieckiem.

 ORZECZENIA:

Jakiego rodzaju orzeczenia są wydawane przez poradnie?

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym);
 • niesłyszących;
 • słabosłyszących;
 • niewidzących;
 • słabowidzących;
 • autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie..
 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Na jaki okres wydaje się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

 Na jaki okres wydaje się orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania?
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 Komu wydaje się orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego?
Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 Na jaki okres wydaje się orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego?

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 Co daje orzeczenie?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

 Na jakiej podstawie szkoła może przyznać godziny w ramach zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego?

Godziny rewalidacji przyznaje się uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej, to są to minimum 2 godziny w tygodniu.

Jak przebiega indywidualne nauczanie?

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych. Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia). Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

 WWR

Komu wydawana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Zgodnie z prawem obowiązek szkolny może być odroczony o rok,
a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nawet
o dwa lata. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dzieci mają nadal prawo do korzystania z pomocy w ramach WWRD.

Jak otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Opinię tę wydaje Zespół Orzekający z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W skład takiego zespołu wchodzą pedagog, psycholog, logopeda, lekarz oraz inni specjaliści dobrani w zależności od konkretnego przypadku.

Ile godzin zajęć przysługuje dziecku w ramach opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju pozwala na 4 do 8 godzin (w miesiącu) zajęć mających na celu pomoc dziecku. Są to zajęcia SI, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą lub fizjoterapeutą. Trzeba pamiętać, że w ramach WWR pomoc należy się również rodzicom – wsparcie i poradnictwo, wskazówki i rady, jak pracować z dzieckiem.

 

Skip to content