INFORMACJE O ZADANIACH I PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŻYWCU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu jest publiczną placówką oświatową, z usług, której dobrowolnie i nieodpłatnie korzystają dzieci i młodzież oraz ich rodzice i nauczyciele z 10 Gmin Powiatu Żywieckiego (Czernichów, Gilowice, Jelenia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Ślemień i Świnna) oraz miasta Żywca. Od roku szkolnego 2014/2015 poradnia jest również poradnią specjalistyczną, co oznacza, że obejmuje opieką także dzieci słabowidzące i niewidzące, słabosłyszące i niesłyszące oraz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Placówka zatrudnia 6 psychologów, 7 pedagogów i 3 logopedów. Na jednego pracownika przypada około 1500 dzieci i młodzieży, którzy mają prawo korzystać z usług poradni. Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe i wiele specjalistycznych szkoleń.
Zgłoszenia na wizytę w poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie. Badania wykonuje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Termin wizyty wyznaczany jest zgodnie z kolejnością napływania wniosków, a czas oczekiwania na badanie wynosi około 2 miesiące. Badanie lub terapia dla ucznia wymaga obecności przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.

Szczegółowe zadania poradni

Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

a) wydanie opinii dotyczącej:
– wczesnego wspomagania rozwoju
– gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
– przyspieszenia obowiązku szkolnego
– odroczenia obowiązku szkolnego
– zwolnienia z nauki drugiego języka
– kwalifikowania do klas terapeutycznych
– dostosowania wymagań edukacyjnych
– dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych stosownie do stwierdzonych dysfunkcji
– zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
– przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do nauki zawodu
– pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
– udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
– braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
– objęcie dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu lub szkole
b) wydanie orzeczenia dotyczącego:
– potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży
– potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka, któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
– potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
– potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim
c) objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną
d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w formie:
– indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
– terapii rodziny;
– grup wsparcia;
– prowadzenia mediacji;
– interwencji kryzysowej;
– warsztatów;
– porad i konsultacji;
– wykładów i prelekcji;
– działalności informacyjno-szkoleniowej;
b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

– udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów
– współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
– udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
– podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
– prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
– udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom w formie:
– porad i konsultacji;
– udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
– udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
– warsztatów;
– grup wsparcia;
– wykładów i prelekcji;
– prowadzenia mediacji;
– interwencji kryzysowej;
– działalności informacyjno-szkoleniowej.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Skip to content