Oferta

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PROPOZYCJI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻYWCU

Badania dotyczą rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, lateralizacji, poziomu opanowania umiejętności szkolnych, rozwoju mowy, itd. u:
– dzieci w wieku 0 – 5 lat oraz 6 – letnich
– uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
Wymienione badania mają na celu diagnozowanie ogólnych i specyficznych trudności w nauce, zaburzeń rozwojowych oraz ukierunkowanie pomocy psychologiczno- pedagogiczno- logopedycznej według potrzeb dzieci i młodzieży.
Pracownicy poradni zajmują się również doradztwem w zakresie planowania drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów. Udzielają też w tych sprawach wsparcia nauczycielom i rodzicom. Wsparcie to obejmuje działania:
– informacyjne o zawodach, szkołach, studiach, wymaganiach kwalifikacyjnych i rekrutacyjnych, kursach, rynku pracy, predyspozycjach zawodowych itd.
– diagnostyczne mające na celu badanie, uzdolnień, zainteresowań, charakteru i temperamentu uczniów, aby określić ich predyspozycje zawodowe oraz ustalić zgodne z nimi optymalne kierunki kształcenia
– doradcze w sytuacjach trudności z podejmowaniem decyzji o wyborze zawodu, szczególnie zaś w przypadkach przewlekłych schorzeń lub wad fizycznych, a także przy różnicach w poglądach na temat wyboru zawodu i kierunku kształcenia pomiędzy uczniami i ich rodzicami itd.
– warsztatowe, których celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności poznawania siebie, podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, planowania kierunków kształcenia i kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania siebie i swoich mocnych stron, przygotowywania odpowiednich dokumentów potrzebnych pracodawcy itd.
Od roku szkolnego 2011/12 proponujemy rodzicom, których dzieci przejawiają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, bądź nie potrafią radzić sobie z emocjami, uczestnictwo dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych lub stymulujących rozwój emocji z elementami integracji. Zajęcia te odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych poradni, po zebraniu się grupy dzieci w danym przedziale wiekowym.
Poradnia prowadzi również różne działania profilaktyczne i psychoedukacyjne obejmujące m.in.:
– profilaktykę zaburzeń rozwoju mowy
– profilaktykę dysleksji dla dzieci przedszkolnych
– profilaktykę zaburzeń rozwojowych
Pracownicy poradni prowadzą warsztaty dla nauczycieli:
– „Jak lepiej korzystać z opinii psychologicznych?”
– „Jak postępować z uczniem dyslektycznym?
– oraz szkolenie dla nauczycieli przedszkoli: „Profilaktyka dysleksji”
a także inne, w zależności od potrzeb.
(alkoholizm, nikotynizm, narkomania, agresja i przemoc, sekty itd.) poradnia proponuje oddziaływania mające na celu rozwijanie i wzmacnianie u uczniów, rodziców oraz nauczycieli czynników i umiejętności chroniących, czyli więzi z rodziną i szkołą oraz promocję zdrowego stylu życia. W klasach I proponujemy zajęcia integracyjne, przystosowujące uczniów do nowej szkoły oraz ułatwiające im uczenie się. W klasach starszych zajęcia z zakresu prawidłowej komunikacji, asertywności, radzenia sobie z konfliktem, a w klasach kończących naukę na danym etapie edukacyjnym zajęcia ułatwiające radzenie sobie ze stresem i przykrymi emocjami oraz przystosowujące uczniów do zdawania egzaminów. Na wszystkich etapach edukacyjnych proponujemy także zajęcia promujące przyjaźń, koleżeństwo, współpracę oraz dobre relacje w domu rodzinnym i w szkole.
– integracyjne
– z technik uczenia się
– z prawidłowej komunikacji
– z asertywności
– antystresowe- propagujące wartości rodzinne
– promujące dobre relacje z ludźmi
a z zajęć długoterminowych:
– program „Spójrz inaczej” – A. Kołodziejczyka
– ART. – Trening zastępowania agresji A. Goldsteina jako metodę ochrony młodzieży przed agresją, przemocą i uzależnieniem. Jest to Trening Umiejętności Prospołecznych
– rozwijające umiejętności wychowawcze
– ułatwiające rozpoznanie symptomów zagrożeń wśród dzieci i młodzieży oraz sprzyjające ograniczaniu zjawisk patologicznych
a z dłuższych realizacji:
– „Szkołę dla rodziców i Wychowawców”.

Po zdiagnozowaniu przyczyn problemów rodzice otrzymują ustne, a nauczyciele pisemne (zawarte w opiniach) propozycje postępowania oraz pracy z dziećmi i młodzieżą w celu złagodzenia lub wyeliminowania wymienionych problemów oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.
– z lękami i fobiami
– po traumatycznych wydarzeniach
– przeżywających nadmierny stres
– z niskim poczuciem własnej wartości
– oraz z innymi zaburzeniami w zachowaniu
– w sprawach trudności w nauce
– w sprawach wychowawczych
– w sprawach osobistych
– w sytuacjach kryzysowych
– w sytuacjach konfliktów
– w przypadku braku motywacji do nauki
– i innych
– doradztwo i terapię pedagogiczną
– terapię matematyczną
– terapię dzieci z grup ryzyka dysleksji
– długofalową pracę z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce np. programem Ortograffiti
– przesiewowe badania programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ – SŁYSZĘ – MÓWIĘ.

- profilaktykę zaburzeń rozwoju mowy,
- diagnozę zaburzeń rozwoju kompetencji językowych i kompetencji komunikacyjnych,
- indywidualną terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży,
- przesiewowe badania logopedyczne oraz porady postdiagnostyczne,
- przesiewowe badania programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ – SŁYSZĘ – MÓWIĘ.
Skip to content