PRACOWNICY

mgr MAGDALENA NOWAKOWSKA
Dyrektor Poradni. Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, studia podyplomowe z Socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania placówką oświatową. Zajmuje się diagnozą uczniów   z trudnościami w nauce oraz doradztwem. Prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową a także zajęcia psychoedukacje oraz szkolenia dla nauczycieli. Prowadzi badania testem PEP-R oraz terapię biofeedback.

mgr MARTA BŁAŻYCZEK

Pedagog- tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel kontraktowy.  Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia magisterskie na kierunku Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, diagnostyką dzieci z deficytem widzenia i słyszenia, terapią pedagogiczną oraz orzecznictwem. Ukończyła szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada uprawnienia do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-sześcioletnich, dysleksji rozwojowej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do diagnozy słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT

mgr EWA DUNIEWICZ
Pedagog – tyflopedagog – nauczyciel mianowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika. Posiada specjalizację z terapii pedagogicznej i tyflopedagogiki. Ukończyła szkolenia: Metody Warnkego, diagnozy funkcjonalnej dzieci z użyciem oryginalnego testu PEP-R, diagnozy specyficznych trudności w nauce matematyki, Sensomotoryki I i II stopnia oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, dzieci z deficytami wzroku, terapią pedagogiczną i orzecznictwem.

mgr AGNIESZKA FOJCIK
Logopeda/Neurologopeda – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe – „Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną”,  „Oligofrenopedagogika”, „Neurologopedia”, Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego – PEP-R. Ukończyła min. szkolenia z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej, programowania języka, alternatywnych metod komunikacji, wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem, logorytmiki, warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnianiem konsekwentnej współpracy z rodziną” dr M. Chęćka.  Prowadzi ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, przesiewowe badania logopedyczne oraz badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5 roku życia programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ-SŁYSZĘ-MÓWIĘ w placówkach oświatowych.  

mgr VIOLETTA HACZEK
Logopeda – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej, Studium Socjoterapii, kurs terapii matematycznej oraz szkolenia w zakresie lateralizacji. . Zajmuje się również indywidualną pomocą logopedyczną oraz diagnozą i doradztwem postdiagnostycznym lateralizacji. Prowadzi terapię logopedyczną i zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne u dzieci przedszkolnych i z klas zerowych. Prowadzi przesiewowe badania słuchu w programie „Słyszę” oraz posiada uprawnienia do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – realizuje badania indywidualne.

mgr KATARZYNA KAMIŃSKA
Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studium Teologii Rodziny, Socjoterapię oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenia dotyczące asertywności, negocjacji, technik uczenia się , pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi, radzenia sobie ze stresem itp. Jest przeszkolona w programach: „Spójrz inaczej” – A. Kołodziejczyka, Art.-Treningu Zachowań Prospołecznych A. Goldsteina. Jest realizatorem szkoleń dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w zakresie trzech części programu. Zajmuje się diagnozą uczniów z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową oraz prowadzeniem zajęć profilaktyczno – rozwojowych.

mgr AGNIESZKA KUFEL – HANZLIK
Logopeda – nauczyciel mianowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną”. Ustawicznie doskonali warsztat pracy logopedy uczestnicząc w szkoleniach logopedycznych w zakresie m.in.: symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; alternatywnych sposobów komunikacji; warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnianiem konsekwentnej współpracy z rodziną” dr M. Chęćka; KOZE (karty oceny zachowania i emocji), KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego). Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju kompetencji językowych i kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym  oraz młodzieży, przesiewowe badania  logopedyczne w placówkach oświatowych.

mgr MAŁGORZATA KWIATEK
Psycholog – nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego”, „Pedagogiki specjalnej w zakresie Oligofrenopedagogiki” oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie „tyflopedagogiki”, w trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu „Wczesnego Wspomagania Rozwoju”. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, diagnostyką dzieci z deficytem widzenia, orzecznictwem, poradnictwem w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.

mgr ANNA LACH-MAGIERA
Pedagog – nauczyciel mianowany. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii Pedagogicznej”, oraz ” Surdopedagogiki”, oraz studia podyplomowe: „ Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia neurorozwojowe – diagnoza i terapia”.  oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”‚, szkolenia z zakresu terapii i diagnozy dysleksji, profilaktyki przemocy i uzależnień, posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną, terapię metodą „Biofeedback”, prowadzi badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER oraz zajęcia profilaktyczno-rozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży słabosłyszącej, ze spektrum autyzmu oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

mgr EDYTA MATLAKIEWICZ
Pedagog – nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej i kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne oraz badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER. Brała również udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Jest realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr ANNA MOTYKA
Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studium Teologii Rodziny oraz wiele specjalistycznych szkoleń w tym m. in.: program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, a także z zakresu przeciwdziałania przemocy, asertywności, radzenia sobie ze stresem, ART. Goldsteina. Zajmuje się diagnozą i pomocą pedagogiczną oraz prowadzeniem zajęć profilaktyczno – rozwojowych. Prowadzi -badania komputerowe programem „Widzę”.

mgr IWONA MYSŁEK – KOCUR
Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła II – stopniowe Studium Socjoterapii i inne szkolenia specjalistyczne (m.in. Mutyzm u dzieci). Prowadzi diagnozę uczniów z trudnościami w nauce i wychowawczymi. Zajmuje się doradztwem w zakresie trudności emocjonalnych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji w sprawach dzieci niepełnosprawnych. Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS)..

mgr AGNIESZKA OCHLIK
Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii jak również szkolenia specjalistyczne m.in. „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego – PEP-R . Brała udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie, autystycznym oraz profilaktyki uzależnień i przemocy. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową „Ortograffiti”, oraz prowadzi zajęcia profilaktyczno-rozwojowe i psychoedukacyjne. Przeprowadza również badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5 roku życia programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ- SŁYSZĘ- MÓWIĘ. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu ” Surdopedagogiki”, prowadzi terapie dzieci słabosłyszących. oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

mgr BARBARA PACHOWICZ
Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, technik uczenia się, asertywności ,komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania nadmiernemu stresowi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, ART. – Trening Umiejętności Prospołecznych A. Goldstein oraz program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, określaniem predyspozycji zawodowych uczniów, doradztwem w sprawach wyboru kierunku kształcenia oraz prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych i profilaktyczno – rozwojowych.

 mgr ANNA PIEKARZ
Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny „Wczesne wspomaganie i nauczanie dzieci autystycznych”. Brała udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie oraz autystycznym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, oraz diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe.

mgr SYLWIA PIELA
Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i socjoterapii. Prowadzi badania psychologiczne uczniów z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce oraz zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe. Zajmuje się wsparciem psychologicznym w kryzysach rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych. Jest realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Prowadzi terapię metodą biofeedback.

mgr Edyta Wajdziak
Psycholog

mgr URSZULA ZWOLEŃSKA
Psycholog – nauczyciel dyplomowany. W latach 2002-2012 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową, szkolenia w programie edukacji trenerskiej metodami NLP, ITZ, II-stopniowe studium socjoterapii oraz szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji, motywacji, myślenia systemowego, modelowania zachowań, asertywności, wykorzystywania bajek i metafor w terapii, radzenia sobie ze stresem i emocjami, wykorzystywania nowoczesnych technik uczenia się, a także Treningu Zachowań Prospołecznych – ART A.Goldsteina. Jest Licencjonowanym Specjalistą NLP oraz Trenerem Grupowym w Biznesie. Wspiera ludzi w osiąganiu dojrzałości emocjonalno-społecznej. Diagnozuje dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomaga odkrywać ich wewnętrzne zasoby i potencjalne możliwości. Prowadzi spotkania indywidualne i warsztaty psychoedukacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i zajęcia profilaktyczno-rozwojowe.  

PRACOWNICY SEKRETARIATU

Anna Chmura

Małgorzata Matlakiewicz

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Sokołowska