Zespół Orzekający

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Żywcu działa Zespół Orzekający, który wydaje:

-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
       -niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
       -niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją),
       -słabosłyszenie, niesłyszenie,
       -słabowidzenie, niewidzenie,
       -autyzm, zespół Aspergera,
       -niepełnosprawność sprzężoną,
       -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie,
       -orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
       -orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
       -orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
       -opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, na mocy której  dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem w zespole prowadzącym wczesne wspomagania rozwoju. 

W skład zespołu wchodzą:

         -dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
         -psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
         -pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
         -lekarz – konsultant opracowujący diagnozę lekarską;
         -inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia przedłożonego w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych  i lekarskich.
Dokumenty (druk wniosku, druki zaświadczeń lekarskich) potrzebne do wydania orzeczenia lub opinii dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej https://pppzywiec.org w zakładce Druki.

Zespoły orzekające w Poradni odbywają się w każdą środę. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia zespołuRodzic/prawny opiekun może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
     -na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia:
            -nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
            -asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
            -pomoc nauczyciela,
            -asystent edukacji romskiej,
             -na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, lekarz lub specjalista.

W razie potrzeby wydania dziecku lub uczniowi – dwóch rodzajów orzeczeń lub orzeczenia i opinii lub dwóch orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.

Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkałych w Żywcu i w Powiecie Żywieckim.

Zasada wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje wada słuchu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę laryngologa/audiologa z diagnozą niedosłuchu oboje uszu lub głuchoty oraz aktualny audiogram
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia

Uczniowi z diagnozą Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD) nie przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; uczeń może otrzymać opinię o dostosowaniu wymagań.

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje wada wzroku

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) i inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) wydane przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej z diagnozą niepełnosprawności ruchowej
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia
 9. W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje afazja

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) wydane przez lekarza neurologa z diagnozą afazji
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem
 8. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia

 W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność intelektualna

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 6. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia

W przypadku, gdy u dziecka/ucznia występuje autyzm lub zespół Aspergera

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży z diagnozą tych zaburzeń rozwoju
 4. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)
 5. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 6. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 7. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia
 8. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem

W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym np. opinia kuratora, asystenta rodziny, pracownika socjalnego i/lub zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 3) wydane przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka
 6. Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia
 7. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem

W przypadku, gdy uczeń jest niedostosowany społecznie

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
 3. Postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)
 5. W przypadku kontynuacji kształcenia specjalnego należy przedłożyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zakładka Druki nr 4) – opcjonalnie dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola; wydane przez lekarza określające czas – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
 3. Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia (zakładka Druki nr 4) wydane przez lekarza specjalistę określające czas – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 3. Jeśli wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu
 4. Jeśli dziecko chodzi do szkoły: opinia o uczniu wydana przez szkołę – zawierająca informacje o funkcjonowaniu ucznia, w tym występujących trudnościach, informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formy udzielanej pomocy, efektach podjętych działań i udzielanej pomocy, (opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły i podpisem dyrektora)

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

  Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia (zakładka Druki nr 2) z określeniem formy indywidualnej lub zespołowej zajęć, która powinna być zastosowana wobec dziecka/ucznia
 3. Dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia
 4. Okresową ocenę funkcjonowania dziecka/ucznia wydaną przez nauczyciela prowadzącego z dzieckiem/uczniem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (jeśli było ono uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 5. Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Zaświadczenie lekarskie (zakładka Druki nr 2) wydane przez lekarza specjalistę z diagnozą danej niepełnosprawności
 3. Inna dokumentacja medyczna dotycząca niepełnosprawności dziecka, kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 4. Jeśli dziecko objęte jest wychowanie przedszkolnym – opinia o funkcjonowaniu dziecka wydana przez przedszkole (opinia powinna być opatrzona pieczątką przedszkola i podpisem dyrektora)

Jeżeli wniosek nie zawiera pełnych danych lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa  wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania

W celu uzyskania informacji o sytuacji wychowawczej i dydaktycznej dziecka/ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka/ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku

Orzeczenie/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przekazuje się wnioskodawcy w poradni, za pokwitowaniem w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia/opinii (daty posiedzenia Zespołu Orzekającego)

Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu (oryginał). Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia/opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę

Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (osobiście lub telefonicznie) z przewodniczącym Zespołu Orzekającego (mgr Agnieszka Ochlik), psychologiem lub pedagogiem zespołu diagnozującego.

Opracowała mgr Agnieszka Ochlik – Przewodnicząca ZO

Skip to content