Pracownicy

Wizerunki oraz kompetencje pracowników poradni publikowane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

mgr MAGDALENA NOWAKOWSKA

Dyrektor Poradni.
*Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej, studia podyplomowe z Socjoterapii oraz Pracy z dzieckiem o SPE a także kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania placówką oświatową. Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami w nauce oraz doradztwem. Prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową a także zajęcia psychoedukacje oraz szkolenia dla nauczycieli. Prowadzi badania testem PEP-R, terapię biofeedback, jest trenerem metody SAS.

mgr MARTA BŁAŻYCZEK

Pedagog- tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.
Nauczyciel kontraktowy.  Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia magisterskie na kierunku Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, diagnostyką dzieci z deficytem widzenia i słyszenia, terapią pedagogiczną oraz orzecznictwem. Ukończyła szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada uprawnienia do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-sześcioletnich, dysleksji rozwojowej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do diagnozy słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT

mgr KSYMENA CZAJKOWSKA


*Pedagog i psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.
Magister pedagogiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 28 lat pracuje świadcząc pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W toku* długoletniej pracy zawodowej ukończyła szereg kursów, szkoleń, warsztatów i treningów wynikających ze specyfiki pracy; między innymi: Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART, Kurs Socjoterapii, Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu, Licencjonowany Kurs Zawodowy Dogoterapii. Obecnie jest w trakcie Podyplomowych Studiów Psychoterapii na PWT we Wrocławiu. Szkoli się w podejściu integratywnym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. 

mgr EWA DUNIEWICZ

*Pedagog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany.
Ukończyła wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika. Posiada specjalizację z terapii pedagogicznej i tyflopedagogiki. Ukończyła szkolenia: Metody Warnkego, diagnozy funkcjonalnej dzieci z użyciem oryginalnego testu PEP-R, diagnozy specyficznych trudności w nauce matematyki, Sensomotoryki I i II stopnia oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, dzieci z deficytami wzroku, terapią pedagogiczną i orzecznictwem.

mgr AGNIESZKA FOJCIK

Logopeda/Neurologopeda – nauczyciel dyplomowany.
Ukończyła wyższe studia pedagogiczne Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe – „Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną”,  „Oligofrenopedagogika”, „Neurologopedia”, Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego – PEP-R. Ukończyła min. szkolenia z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania J. Cieszyńskiej, programowania języka, alternatywnych metod komunikacji, wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem, logorytmiki, warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnianiem konsekwentnej współpracy z rodziną” dr M. Chęćka.  Prowadzi ogólną diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, przesiewowe badania logopedyczne oraz badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5 roku życia programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ-SŁYSZĘ-MÓWIĘ w placówkach oświatowy

mgr VIOLETTA HACZEK

*Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Neurologopedii oraz Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej, Studium Socjoterapii oraz kurs terapii matematycznej i szkolenia w zakresie lateralizacji.Jest specjalistą zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej iterapeutycznej. Ponadto, diagnozuje rozwój psychomotoryczny dzieci pięcio- i sześciolet-nich oraz wykonuje przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę” ibadania lateralizacji.Diagnozuje i realizuje terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną, w której wykorzystuje naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjnąwg autorskiego programu prof. Jagody Cieszyńskiej.

mgr KATARZYNA KAMIŃSKA

*Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studium Teologii Rodziny, Socjoterapię oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, szkolenia dotyczące asertywności, negocjacji, technik uczenia się , pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi, radzenia sobie ze stresem itp. Jest przeszkolona w programach: „Spójrz inaczej” – A. Kołodziejczyka, Art.-Treningu Zachowań Prospołecznych A. Goldsteina. Jest realizatorem szkoleń dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w zakresie trzech części programu. Zajmuje się diagnozą uczniów z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową oraz prowadzeniem zajęć profilaktyczno – rozwojowych.

mgr AGNIESZKA KUFEL-HANZLIK

*Neurologopeda – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka z terapią pedagogiczną”, „Neurologopedia”. Ustawicznie doskonaląc swój warsztat pracy ukończyła szkolenia m.in. z zakresu: symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; alternatywnych sposobów komunikacji; warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnianiem konsekwentnej współpracy z rodziną” dr M. Chęćka; KOZE (karty oceny zachowania i emocji), KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego), KOLD (karty oceny logopedycznej dziecka). Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym  oraz młodzieży, przesiewowe badania  logopedyczne w placówkach oświatowych.

mgr MAŁGORZATA KWIATEK

*Psycholog – nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Oligofrenopedagogiki” oraz „Wczesnego wspomagania rozwoju” , a także kurs kwalifikacyjny w zakresie „Tyflopedagogiki” . Zajmuje się diagnozą potencjalnych możliwości oraz deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pracy z dziećmi słabowidzącymi.  Prowadzi także diagnozę specyficznych i ogólnych trudności w nauce.  Wspiera rodziców w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi. Pracuje z dziećmi i młodzieżą wspierając ich w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.

mgr ANNA LACH-MAGIERA

*Pedagog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu „Terapii Pedagogicznej”, oraz ” Surdopedagogiki”, oraz studia podyplomowe: „ Autyzm, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia neurorozwojowe – diagnoza i terapia”.  oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”‚, szkolenia z zakresu terapii i diagnozy dysleksji, profilaktyki przemocy i uzależnień, posiada certyfikat z centrum ” BioMed”- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii uprawniające ją do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną, terapię metodą „Biofeedback”, prowadzi badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER oraz zajęcia profilaktyczno-rozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży słabosłyszącej, ze spektrum autyzmu oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

mgr EDYTA MATLAKIEWICZ

*Pedagog – nauczyciel dyplomowany.  Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej i kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, studia podyplomowe w zakresie wspierania rozwoju i edukacji osób ze spectrum autyzmu oraz inne specjalistyczne szkolenia, w tym m.in.; „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne oraz badania rozwoju psychoruchowego testem PEPER. Brała również udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. Jest realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Agnieszka MISIASZEK

Psycholog-Pedagog – nauczyciel

mgr AGNIESZKA OCHLIK

Pedagog, surdopedagog  – nauczyciel dyplomowany. Przewodnicząca Zespołu Orzekającego. Ukończyła studia podyplomowe z Socjoterapii oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu „Surdopedagogiki”. Ukończyła również szkolenia specjalistyczne: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego – PEP-R, Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE, Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Brała udział  w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie, autystycznym oraz profilaktyki uzależnień i przemocy. Zajmuje się diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce, terapią pedagogiczną indywidulaną i grupową „ORTOGRAFFITI”, oraz terapią dzieci słabosłyszących. Prowadzi zajęcia profilaktyczno – rozwojowe i psychoedukacyjne. Przeprowadza również na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe narządów zmysłów dzieci od 5 roku życia programem Platforma Badań Zmysłów WIDZĘ-SŁYSZĘ-MÓWIĘ.

mgr BARBARA PACHOWICZ

*Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, technik uczenia się, asertywności ,komunikacji, negocjacji, przeciwdziałania nadmiernemu stresowi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, ART. – Trening Umiejętności Prospołecznych A. Goldstein oraz program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajmuje się diagnozą uczniów ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce, określaniem predyspozycji zawodowych uczniów, doradztwem w sprawach wyboru kierunku kształcenia, poradnictwem w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi oraz prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych i profilaktyczno – rozwojowych. Udziela wsparcia psychologicznego w trudnościach emocjonalnych.

mgr ANNA PIEKARZ

*Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny „Wczesne wspomaganie i nauczanie dzieci autystycznych”. Brała udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie oraz autystycznym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, oraz diagnozą ogólnych i specyficznych trudności w nauce. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe.

mgr SYLWIA PIELA

Psycholog – nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i socjoterapii. Prowadzi badania psychologiczne uczniów z ogólnymi i specyficznymi trudnościami w nauce oraz zajęcia psychoedukacyjne i rozwojowe. Zajmuje się wsparciem psychologicznym w kryzysach rozwojowych, emocjonalnych i wychowawczych. Jest realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Prowadzi terapię metodą biofeedback.

mgr Aleksandra ROMAŃCZYK

*Psycholog – nauczyciel  stażysta

mgr Monika SKÓRZAK

Pedagog- logopeda – nauczyciel  stażysta

mgr Gabriela TOMASZEK

Psychoterapeuta, pedagog – nauczyciel dyplomowany

mgr EDYTA WAJDZIAK

*Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii – specjalność kliniczna, na Uniwersytecie SWPS oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest certyfikowanym Trenerem Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach na każdym etapie edukacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży.Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowym oraz psychodynamicznym z dziećmi, młodzieżą osobami dorosłymi oraz rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności, zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją, ze stresem, będącymi w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W swojej pracy kieruje się Kodeksem etycznym psychologa i Kodeksem etycznym psychoterapeuty, korzysta też z systematycznej superwizji.

Pracownicy administracyjni

MAŁGORZATA MATLAKIEWICZ

Pracownik sekretariatu

AGNIESZKA FIGURA

Pracownik sekretariatu

Skip to content